JOBS BOARd

Technical Support

การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

  • ประสบการณ์ด้านบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปริ้นเตอร์ 1-2 ปี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
  • รักงานบริการ
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพฯได้

System Engineer​

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

  • ประสบการณ์ด้านติดตั้งและแก้ปัญหา Hardware Server 1-5 ปี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพฯได้

Network Security Engineer​

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

  • ประสบการณ์ด้านติดตั้งและแก้ปัญหา Hardware Network and Security 1-5 ปี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพฯได้

Administrator system

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

  • ประสบการณ์ด้านติดตั้งและแก้ปัญหา Operaton System Server 1-5 ปี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพฯได้

Sale Executive

การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
คุณสมบัติ

  • ประสบการณ์ด้านงานขาย 0-1 ปี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Ms Office ได้
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพฯได้

Admin Office​

การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
คุณสมบัติ

  • ประสบการณ์ด้านงานขาย 0-1 ปี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Ms Office ได้ดี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
  • มีการทำงานเอกสารประมูลงานราชการได้
Scroll to Top