JOB applications

  ตำแหน่งงานที่สมัคร*

  อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง*

  --------------------------------------------------------------------------------------------- รายละเอียดส่วนบุคคล ----------------------------------------------------------------------------------------------

  คำนำหน้าชื่อ*

  ชื่อ*

  นามสกุล*

  เกิดเมื่อวันที่*

  อายุ*

  สัญชาติ*

  เชื้อชาติ*

  ศาสนา*

  น้ำหนัก*

  ส่วนสูง*

  เลขที่บัตรประชาชน*

  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน*

  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้*

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ*

  อีเมล์*

  ชื่อบิดา*

  นามสกุลบิดา*

  อายุบิดา*

  อาชีพบิดา*

  ชื่อมารดา*

  นามสกุลมารดา*

  อายุมารดา*

  อาชีพมารดา*

  สถานภาพ*

  ชื่อคู่สมรส

  นามสกุลคู่สมรส

  อายุคู่สมรส

  อาชีพคู่สมรส

  จำนวนบุตร


  พันธะทางทหาร*

  ----------------------------------------------------------------- ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากการศึกษาขั้นสูงสุดย้อนหลัง) -----------------------------------------------------------------
  สูงกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี
  ปวส.หรือเทียบเท่า
  อื่น ๆ
  ประสบการณ์การทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบันย้อนหลัง)

  1.---
  2.---
  3.---
  การอบรมเพิ่มเติม/ฝึกงาน/ดูงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบันย้อนหลัง)

  1.---  2.---  3.---  ความสามารถพิเศษ (ด้านการใช้ภาษา)

  1.---

  การพูด

  การเขียน

  การอ่าน

  2.---

  การพูด

  การเขียน

  การอ่าน

  3.---

  การพูด

  การเขียน

  การอ่าน

  ----------------------------------------------------------------------------------------------- ความสามารถพิเศษ -----------------------------------------------------------------------------------------------

  ขับรถยนต์*  ขับรถจักรยานยนต์*


  คอมพิวเตอร์*


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- อื่น ๆ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด*

  กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล*

  เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร*

  ที่อยู่*

  เบอร์โทร*

  ทราบข่าวการสมัครจาก*

  ชื่อญาติ/เพื่อนที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯ ซึ่งท่านรู้จักดี

  บริษัทสามารถตรวจสอบประวัติอาชกรรมก่อนหรือหลังเข้าทำงานได้หรือไม่*

  บริษัทสามารถตรวจสอบประวัติการทำงานบริษัทเดิมก่อนหรือหลังเข้าทำงานได้หรือไม่*

  ท่านเคยต้องโทษคดีอาญาหรือไม่*

  คดีอะไร*

  เอกสารประกอบการสมัคร Resume

  Scroll to Top